Szanowni Mieszkańcy, przypominamy że:

 • aktualne informacje na temat wysokości opłat, rozliczenia wody, stanu konta czynszowego, stanów liczników zimnej i ciepłej wody za dany okres rozliczeniowy, znajdują się w Portalu Mieszkańca, do którego dostęp mają zarejestrowani mieszkańcy Spółdzielni,
 • opłaty z tytułu użytkowania lokalu należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca – od nieterminowych wpłat pobierane będą ustawowe odsetki,
 • zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu należy powiadomić Spółdzielnię niezwłocznie, nie później niż 2 tygodnie od wystąpienia zmiany,
 • rozliczenie wody i śmieci odbywa się raz w roku,
 • opłata za wywóz nieczystości uzależniona jest od zużycia wody w danym lokalu,
 • każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji śmieci,
 • aktualne terminy wywozu gabarytów wywieszane są na tablicach ogłoszeń dwa razy w roku,
 • członkostwo w Spółdzielni jest bezpłatne a opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni jest niższa,
 • zaświadczenia do sprzedaży mieszkania wydaje Dział Członkowski na wniosek sprzedającego, po uprzednim rozliczeniu wody i uregulowaniu ewentualnych zaległości z tytułu opłat czynszowych,
 • Spółdzielnia nie prowadzi obsługi kasowej. Mieszkańcy zobowiązani są uiszczać wszystkie opłaty przelewem,
 • Elektrośmieci czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz gruz budowlany każdy mieszkaniec dostarcza do specjalistycznych punktów odbioru we własnym zakresie i na własny koszt,
 • w trakcie remontu i po jego zakończeniu każdy mieszkaniec w mieszkaniu którego odbywają się prace, zobowiązany jest do utrzymywania w czystości i porządku części wspólnych, to jest klatki schodowej, windy i terenu przed wejściem do nieruchomości oraz składowania gruzu budowlanego w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach (kontenery, bagi).