Polityka prywatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, kontakt z inspektorem, e-mail: admin@osiedle-mlodych.eu
 • Pani/Pana dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni, dane mogą być udostępniane firmom (niektórym) współpracującym ze Spółdzielnią oraz instytucjom publicznym,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych oraz art. 6 ust. 1 lit. b i lt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – RODO,
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od   Administratora    dostępu   do    swoich    danych    osobowych,   
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.